The Telegram about General Ma Zhanshan leading “Jiangqiao” Anti-japanese War

011.jpg